Skontaktuj się z nami tel/fax: +48 34 366 32 45
 • minimalna kwota
  zamówienia: 150 zł netto
 • system rabatowania
 • bezpłatna dostawa
 • sprzedaż tylko dla
  podmiotów gospodarczych

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka ma charakter informacyjny. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez P.H.U. „ADBI” Adam Cichecki, w tym przede wszystkim podstawy, cele i zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane są przetwarzane, wynikające z ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych RODO. Polityka zawiera także informacje dotyczące stosowania przez administratora plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych. 
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
  i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 2. Niniejsza polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. „ADBI” Adam Cichecki  z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilcza 31. W sprawie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 604 – 978 – 042, 604 – 105 – 156, +48 34 366 32 45, bądź pisząc na adres e-mail: adbi@adbi.pl

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy [art. 6 ust.1, lit. b RODO], w szczególności do

 • wykonania Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
 • dostawy towaru (przesyłki kurierskiej);
 • zakładania i zarządzania kontem w Sklepie Internetowym;
 • zapewnienia obsługi klienta i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie
  i za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], tj. P.H.U „ADBI” Adam Cichecki,
w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o produktach oferowanych przez H.U „ADBI” Adam Cichecki;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 

 

Dane osobowe przetwarzane są podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z zakresem i treścią tej zgody [art. 6, ust 1, lit a RODO], w następujących celach:

 • wysyłania do Pani/Pana informacji w postaci newslettera;
 • zapisywania danych w plikach cookies;

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z powszechnie obowiązującego prawa
[art. 6 ust. 1 lit. c], w szczególności do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zakres przetwarzanych przez P.H.U. „ADBI” Adam Cichecki zależy od działań podejmowanych przez Usługobiorcę. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na odbiór towaru osobiście, wówczas nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

 

Maksymalny zakres danych osobowych naszych Klientów obejmuje:

 • nazwę użytkownika;
 • adres poczty elektronicznej;
 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • NIP
 • adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby
 • numer telefonu kontaktowego;
 • numer konta bankowego;

w a przypadku, gdy adres dostawy paczek jest inny także:

 • imię i nazwisko adresata;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego adresata.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym działania publiczne lub działającym na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym działalność biznesową H.U „ADBI” Adam Cichecki, tzn. (1) kurierom (DPD), (2) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, (3) dostawcom usług technicznych i informatycznych (w szczególności dostawy oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawy oprogramowania do zarządzania firmą, (4) dostawcą usług księgowych, prawych i doradczych [tzw. procesorzy danych]. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania przez P.H.U „ADBI” Adam Cichecki Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
z Administratorem. Odmowa podania odpowiednich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE PANIĄ/PANA DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania danych osobowych przez P.H.U „ADBI” Adam Cichecki zależy od celu w jakim zostały one zebrane i są przetwarzane, a także przepisów prawa
i pozyskanych przez P.H.U „ADBI” Adam Cichecki zgód lub innych oświadczeń.
I tak Pani/Pana dane osobowe:

 • zebrane i przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Umowy, a po tym czasie do okresu przedawnienia roszczeń bądź przez okres wynikający z powszechnie obowiązującego prawa;
 • zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody;
 • przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawniania roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawniania roszczeń określają przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oosobowych) w sytuacji domniemania naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, na które udzielono zgodny, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

CZY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY (W TYM PROFILOWANE)?

 

P.H.U „ADBI” Adam Cichecki nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Pliki cookies czyli ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
  i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. na dyskach twardych komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów – w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie sklepu internetowego;
 4. zapamiętywania zawartości koszyka;
 5. zapamiętywania danych podanych w formularzach zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego;
 6. dostosowania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze strony sklepu internetowego;
 7. prowadzenia anonimowych statystach w zakresie korzystania ze strony sklepu internetowego.
 8. Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawionych jest na akceptację zapisywania plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonać zmiany ustawień własnej przeglądarki, tak aby ograniczyć częściowo bądź całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookies.
 9. Brak akceptacji zapisywania plików cookies przez Użytkownika może wpływać na ograniczenie niektórych funkcjonalności sklepu internetowego (np. brak zapamiętania zawartości koszyka może uniemożliwić złożenie zamówienia).
 10. Ustawienie przeglądarki internetowej z domyślnym zapisywaniem plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystanie przez Administratora. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Użytkownik jest zobowiązany zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
 11. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej odstępne są w menu Pomoc bądź na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 12. w przeglądarce Google Chrome
 13. w przeglądarce Firefox
 14. w przeglądarce Internet Explorer
 15. w przeglądarce Opera
 16. w przeglądarce Safari
 17. w przeglądarce Microsoft Edge
 18. Administrator może przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne sklepu internetowego (tj. takie, które nie identyfikują konkretnej osoby),
  z zastrzeżeniem, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sklep Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i regulaminy, z którymi Administrator zaleca się uważnie zapoznać.
 2. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego „ADBI”.