• minimalna kwota
    zamówienia: 150 zł netto
  • system rabatowania
  • bezpłatna dostawa
  • sprzedaż tylko dla
    podmiotów gospodarczych

Regulamin

REGULAMIN


Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w hurtownii internetowej www.adbi.pl.
I. UŻYTE OKREŚLENIA:
1. Sprzedawca – Cichecki Adam właściciel firmy P.H.U. "ADBI"Adam Cichecki, 42-200 Częstochowa, ul. Wilcza 31 NIP 949-026-13-03, REGON 150299586, tel. kontaktowy: +48 604-978-042, 034/366-32-45, e-mail: adbi@adbi.pl, www.adbi.pl;
2. Hurtownia internetowa – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawce pod adresem internetowym www.adbi.pl;
3. Wysyłka – towar wysyłany jest kurierem DPD Polska;
4. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Hurtowni internetowej;
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www.adbi.pl;
6. Towar - przysmaki dla psów i kotów oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży hurtowej w Hurtowni internetowej;
7. Strona Towaru - podstrona na stronie Hurtowni internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
8. Cena - cena netto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego i ewentualnych kosztów usług dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego;
9. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów i usług w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Hurtowni internetowej;
11. Konto Zamawiającego - konto Hurtowni internetowej, które po wpisaniu adresu e-mail i hasła, umożliwia zalogowanie się do Hurtowni internetowej oraz pozwala na dokonywanie zakupów, przeglądanie historii zamówień, edycję danych oraz zmianę danych osobowych i hasła, itp.;
12. Login (użytkownik) - adres e-mail wpisany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji w panelu Hurtowni internetowej, wymagany jest login i hasło dla danego użytkownika;
13.Hasło - litery, cyfry, znaki specjalne wpisane w ciągu znaków bez używania spacji wykorzystywane do zabezpieczenia dostępu do Konta w Hurtowni internetowej użytkownika;
13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
15. Regulamin - niniejszy regulamin Hurtownii internetowej.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wszystkie zakupy w naszej hurtowni internetowej odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Prowadzimy jedynie sprzedaż hurtową.
3. W przypadku braku zamówionego towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły występujące na stronie zostaną wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
5. Oferowane Towary w cenach promocyjnych są ograniczone ilością i czasem promocji. O zakupie decyduje kolejność zamówienia w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
6. Informacje podane na stronie Hurtowni internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
7. Towary i usługi oferowane w naszej Hurtowni internetowej są dostępne w złotych polskich są cenami netto. VAT jest doliczany po dodaniu produktów do koszyka.
8. Towary oferowane na stronie Hurtowni internetowej do sprzedaży, są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Firma ADBI jest sprzedawcą tych towarów, ale także udziela gwarancji. Faktura VAT stanowi dokument gwarancyjny.
6. Surowo Zabronione jest wykorzystywanie Hurtowni internetowej www.adbi.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania Hurtowni internetowej www.adbi.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
7. Kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym telefonicznie lub pocztą e-mail. Dane kontaktowe Sprzedającego podane są w naszym Regulaminie.
8. Rejestracja w systemie. Każdy klient, który będzie chciał dokonać zakupów w naszej hurtowni, musi się zarejestrować. W tym celu konieczne będzie przesłanie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Sprzedaż towarów i usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w hurtownii interntowej www.adbi.pl, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi polecenia Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest oraz udostępnieniu usługi Wyślij do znajomego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Aby korzystać z usługi Konta Zamawiającego musi Użytkownik dokonać rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Z Usługi newslettera może korzystać każdy Użytkownik, który podczas rejestracji odznaczy i tym samym aktywował odpowiednie pole w formularzu zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Hurtowni internetowej. Po przesłaniu poprzez stronę Hurtowni internetowej adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usługa polecania Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towarów. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
5. Usługa Wyślij do znajomego polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości o poleceniu Towaru w Hurtowni internetowej wraz linkiem do odpowiedniej strony Hurtowni internetowej z prezentacją Towaru. Adresat maila otrzymuje także informację o adresie email osoby, która poleca mu Towar w Hurtowni internetowej. Poprzez kliknięcie na przesłany na adres e-mail link w przeglądarce internetowej otworzy się Strona Towaru wybranego przez Użytkownika do polecenia znajomemu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
6. Zamieszczając treści na stronie Hurtowni internetowej lub udostępniając je poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
7. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
8. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Hurtowni internetowej,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
13. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się ze Sprzedającym.
14. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi polecenia Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi polecenia Towaru w serwisach Twitter, Google+, Facebook, Pinterest.
15. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi Wyślij do znajomego. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi i nie wysyłaniu na wskazane przez Użytkownika adresy email wiadomości z wykorzystaniem strony Hurtowni internetowej.
16. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. W Hurtowni internetowej możliwe są następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem;
b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera;
c. płatność gotówką tylko przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru.
2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 18 1500 1399 1213 9003 8106 0000 BANK ZACHODNI WBK S.A. O/CZĘSTOCHOWA.
3. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia z Hurtowni internetowej otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.
4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
5. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.
6. Zamówienia dokonane w Hurtowni internetowej wysyłane są za pośrednictwem firmy DPD. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.
7. Dostawa jest bezpłatna.
V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Hurtownii internetowej, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Hurtownii internetowej.
2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający musi zarejestrować się w Hurtownii internetowej i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Hurtownii internetowej. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
5. W celu złożenia Zamówienia w Hurtownii internetowej Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”,
c. wprowadzenie danych osobowych, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wpisanie ewentualnych uwag, komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie przycisku „Zapisz”, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
d. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień oraz kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
e. wybór formy dokonania płatności;
f. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Sprzedającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Zamawiającemu e-mailem przez Sprzedającego. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
8. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin Hurtownii internetowej. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Hurtownia internetowa określa minimalną wartość Zamówienia w kwocie 150zł netto.
9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Hurtownii internetowej są przechowywane przez system informatyczny Hurtownii internetowej przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Hurtownii internetowej przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
1. Dokonywanie Zamówień w Hurtownii internetowa jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Hurtownia internetowa realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy zamówionych Towarów.
3. W Hurtownii internetowej przy poszczególnych Towarach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności w magazynie Sprzedającego. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
5. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są z reguły w terminie 3 dni lub w terminie widniejącym na Stronie danego Towaru, maksymalnie w ciągu 60 dni (w zależności od wybranej przez Zamawiającego metody dostawy), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
7. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego lub jego dostawców, dlatego w przypadku braku Towaru w magazynie, lub też dostawa Towaru na zamówienie Zamawiającego przedłuża się ponad termin wskazany na Stronie Towaru, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.
9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka lub jej część, nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej części, niekompletności lub niezgodności przesyłki lub jej części z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
11. Przy odbiorze Zamówienia „za pobraniem” od kuriera Zamawiający proszony jest o posiadanie wyliczonej kwoty za Zamówienie z kosztami dostawy, ponieważ często zdarza się, że kurier nie posiada odpowiednich kwot w celu wydania reszty.
12. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT.
13. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Hurtownii internetowej.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować firmy P.H.U. "ADBI"Adam Cichecki, 42-200 Częstochowa, ul. Wilcza 31, tel. kontaktowy: +48 604-978-042, 034/366-32-45, e-mail: adbi@adbi.pl, o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: firmy P.H.U. "ADBI"Adam Cichecki, 42-200 Częstochowa, ul. Wilcza 31 lub na adres producenta podany w gwarawacji jeśli takowa karta gwarancyjna została wysłana lub na adres podany na fakturze lub paragonie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
VIII. REKLAMACJE:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: adbi@adbi.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: firmy P.H.U. "ADBI"Adam Cichecki, 42-200 Częstochowa, ul. Wilcza 31
3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: nazwa firmy, adres, NIP, nr faktury VAT, adres e-mail oraz o dokładnie opisaną wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii faktury VAT).
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
VIII. DANE OSOBOWE:
1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Hurtownii internetowej akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.
3. Zamawiający może w formularzu Zamówienia wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze reklamowym, handlowym, promocyjnym oraz zmianie aktualnej oferty na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.
IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Hurtownii internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Hurtownii internetowej w każdym czasie.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Hurtownii internetowej.
4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

CZĘSTOCHOWA, 16.12.2015